Задаци

 • 1.      

  Ако је \(f(x − 1)=\frac{2x-1}{x+2}\) онда је \(f(f(x))\)  једнако:

   

  \(\frac{2x-1}{x+2}\)
  \(\frac{5x+3}{5x+1}\)  
   \(\frac{2x+1}{x+3}\)
  \(\frac{x+1}{x+2}\)  
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \([3\sqrt{3},6)\)
  \(\emptyset\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \([6,8)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Збир првих 2012 чланова аритметичке прогресије \(\frac{2011}{2012}, \frac{2010}{2012}, \frac{2009}{2012}, \cdots \) износи:

  \(\frac{2011}{2} \)
  \(\frac{2013}{2} \)
  \(\frac{2013}{4} \)
  \(\frac{2011}{4} \)
  Ни један од понуђених одговора

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Последња цифра броја \(7^{2009}\) је:

  5
  3
  9
  1
  7

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  За коју вредност реалног параметра \(m\) израз \(x_1^3  + x_2^3\), где су \(x_1\) и  \(x_2\) решења квадратне једначине \(x^2 − x + m^2 + 2m − 3 = 0\), узима максималну вредност?
   

  \(2\)
  \(2\) 
  \(1\)
  \(0\)  
  \(−1\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(a=0,1^{0,1}\), \(b=0,2^{0,2}\) и \(c=0,3^{0,3}\), тада је

  \(b<c<a\)
  \(b<a<c\)
  \(a<b<c\)
  \(c<b<a\)
  \(c<a<b\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Скуп решења неједначине \(2\ln(1-x)-\ln(2x+6) \leq 0\) је:

  \([-2,1)\)
  \([-1,1)\)
  \((-3,5]\)
  \((-3,1)\)
  \([-1,5]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број \((1 + i\sqrt{3})^n\) је реалан ако и само ако ( \(k\) је цео број):

  \(n = 3k + 1\)
  \(n = 6k\)
  \(n = 2k\)  
  \(n = 3k + 2\)
  \(n = 3k\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  има више од два решење
  нема решења                
  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је негативно
  има тачно једно решење и оно је позитивно

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Укупан број реалних решења једначине \(3 tg^{2}x-8\cos^{2} x+1=0\) која пропадају интервалу \((0,2\pi )\) је:

  \(2 \)
  \(5 \)
  \(6 \)
  \(3 \)
  \(4 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\):

  има тачно једно решење и оно је негативно
  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има више од два решења
  нема решења
  има тачно два решења

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Скуп решења неједначине \(\log_2(\log_4 x) + \log_4(\log_2 x) < 2\) је:

  \((0, 8)\)  
  \((1, 16)\)
  \((0, 16)\)
  \((\frac{1}{16}, 16)\)
  \((\frac{1}{2}, 16)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  
  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Најкраће растојање између правих \(\sqrt{2}x+y=1\) и \(2x+\sqrt{2}y=3\sqrt{2}\) једнако је:

  \(0\)
  \(\frac{\sqrt{6}}{6}\)
  \(\sqrt{2}\)
  \(\frac{2}{3}\sqrt{3}\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Дата је аритметичка прогресија \(a_{1},a_{2},a_{3},\dots\) чија је разлика \(d=1\), а збир првих \(98\) чланова \(a_{1}+a_{2}+ \cdots+a_{98}=137\). Тада је збир \(a_{2}+a_{4}+a_{6}+ \cdots+a_{98}\) једнак:

  \(88\)
  \(141\)
  \(93\)
  \(103\)
  \(127\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако за дијагонале ромба важи једнакост \(d_1=(2-\sqrt{3})d_2\), тада је оштар угао ромба једнак:

  \(45^{\circ}\)
  \(15^{\circ}\)
  \(22,5^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)
  \(60^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2-2x)^{13}\) је:

  -78
  -312
  156
  312
  78

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Aко је \(f(x)=x^3-3x\) и \(g(x)=\sin \frac{\pi }{12}x\) тада је \(f(g(2))\) једнако:

  \(\frac{11}{2} \)
  \(-\frac{11}{8} \)
  \(-\frac{11}{2} \)
  \(0 \)
  \(\frac{11}{8}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Кружница пролази кроз крајње тачке једне странице квадрата и кроз средиште наспрамне странице. Ако је страница квадрата дужине \(a\), онда је пречник кружнице једнак: 

   \(\frac{3a}{2}\)  
  \(\frac{a+1}{a}\)
  \(\frac{\sqrt{5}a}{4}\)
  \(\frac{5a}{4}\)
  \(\frac{3a}{\sqrt{2}}\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време