Задаци

 • 1.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ш, Ж, Ђ
  2. Ј, Љ, Ђ
  3. Њ, Н, Р
  4. Ш, Ц, Ћ

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  пажљив нижи вежеш можеш

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  речца
  међутим
  предлог
  иако
  везник

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. таквих
  2. оваквог
  3. чијем
  4. њихова
  5. оноликим

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите речи у којима је глас Ш настао јотовањем:

  1. пишем
  2. тиши
  3. ношња
  4. ишчачкати

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кад тад кадтад

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. именски део предиката
  2. прилошки део предиката
  3. атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  казати изабрати знати певушити

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1836.
  2. 1832.
  3. 1847.
  4. 1818.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  биљка краљ срамежљив сив булка барка певца бал

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  именица апозиција атрибут именски део предиката

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Карло Велики
  2. Ричард Лављег Срца
  3. Карло велики
  4. Ричард Лављег срца
  5. Ричард лављег срца

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. зачеље
  2. челник
  3. челце
  4. челенка

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време