Задаци

 • 1.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. источнохерцеговачки
  2. косовско-ресавски
  3. шумадијско-војвођански
  4. призренско-тимочки

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  срамежљив биљка сив певца краљ барка булка бал

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разби стакло!
  2. У случају опасности разбиј стакло!
  3. У случају опасности разбијте стакло!
  4. У случају опасности разбите стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Подвучена заменица је у локативу.
  2. Њен основни облик гласи шта.
  3. То је одручна придевска заменица. 
  4. Подвучена заменица је у дативу.
  5. Њен основни облик гласи ништа.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите синонимски пар:

  1. бојажљивац-бојажљивко
  2. клизиште-клизалиште
  3. брижан-брижљив

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Спадају у описне придеве.
  2. Сви су у акузативу.
  3. Налазе се у облику множине.
  4. Сви су у женском роду.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  предикат
  се наљутио
  прилошка одредба за узрок
  на другове
  субјекат
  јер га нису чекали
  неправи објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1818.
  2. 1836.
  3. 1847.
  4. 1832.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Подела на старије и млађе штокавске дијалекте заснива се на:

  (Означите тачан одговор.)

  1. систему независних реченица
  2. развитку акцента и облика речи
  3. изговору гласа „јат“.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. три
  2. четири
  3. две

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе-доле
  2. горе доле
  3. горедоле

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.
  2. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.
  3. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите карактеристике сугласника Ђ:

  1. при његовом изговору ваздушна струја излази прво кроз нос, а затим кроз уста;
  2. при његовом изговору гласне жице трепере.
  3. спада у меке гласове;
  4. при његовом изговору врх језика је на алвеолама;

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  реци
  субјекат
  да одмах дође
  (прави) објекат
  ти
  предикат
  му
  неправи објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  именски део предиката апозиција атрибут именица

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. источнохерцеговачки
  2. косовско-ресавски
  3. призренско-тимочи
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време