Задаци

 • 1.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. косовско-ресавски
  2. источнохерцеговачки
  3. призренско-тимочи
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Подела на старије и млађе штокавске дијалекте заснива се на:

  (Означите тачан одговор.)

  1. систему независних реченица
  2. развитку акцента и облика речи
  3. изговору гласа „јат“.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. хомонимије
  2. антонимије
  3. полисемије
  4. синонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. челенка
  2. зачеље
  3. челце
  4. челник

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки
  2. косовско-ресавски
  3. шумадијско-војвођански
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите карактеристике сугласника Ђ:

  1. при његовом изговору врх језика је на алвеолама;
  2. спада у меке гласове;
  3. при његовом изговору ваздушна струја излази прво кроз нос, а затим кроз уста;
  4. при његовом изговору гласне жице трепере.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. именски део предиката
  2. прилошки део предиката
  3. атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. неологизам
  2. жаргонизам
  3. дијалектизам
  4. историзам
  5. позајмљеница
  6. архаизам
  7. термин

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. шумадијско-војвођански
  2. призренско-тимочки
  3. источнохерцеговачки
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  час чеп чар част длан

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;
  2. јотовање;
  3. прелазак л у о;
  4. јотовање и једначење сугласника по звучности.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Захарија Орфелин
  2. Јован Рајић
  3. Доситеј Обрадовић
  4. Гаврило Стефановић Венцловић

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. јотовање
  2. једначење сугласника по месту творбе
  3. једначење сугласника по звучности
  4. палатализација
  5. губљење сугласника
  6. сибиларизација

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  предлог
  међутим
  речца
  иако
  везник

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  објекат број придев именица

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. двосложни скуп ије
  2. једносложни скуп је с кратким вокалом
  3. једносложни скуп је с дугим вокалом

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време