Задаци

 • 1.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

   пети
  девети
   десети
  седми
  једанаести

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Решење једначине \(log_2(3x-7)=5\) je:

  \( 4 \) 
  \( \frac{17}{3} \) 
  \( 11 \) 
  \( \frac{32}{3} \)
  \( 13 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(log_72 = a\), тада је \(log_{\frac{1}{2}}28\):

   

  \(-\frac{2a+1}{2a}\)
  \(\frac{a+4}{a}\)
  \(-\frac{2a+1}{a}\)
  \(-\frac{4}{a}\)  
    \(-\frac{a+1}{2a}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2+i\)      
  \(1+2i\)
  \(1-2i\)  
   \(1-i\)
  \(2-i\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Укупна цена две књиге износи \(2600\) . Уколико би се цена прве књиге увећала за \(150\) динара и цена друге умањила за \(150\) динара, тада би цена друге износила \(30\%\) цене прве књиге. Разлика цене прве и друге књиге (у динарима) једнака је:

  \(1150 \)
  \(1200 \)
  \(1250 \)
  \(1050 \)
  \(1100 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( -4 \)
  \( -2+2i \) 
  \( 2i-1 \) 
  \( 1-i \) 
  \( 4i \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Сва решења једначине \(3\cdot16^x + 2\cdot 81^x =5\cdot36^x\) припадају интервалу:

   

  \((1,3)\)  
  \((5,7)\)
  \((-1,1)\) 
  \((-3,-1)\)     
  \((3,5)\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(11\cdot 9! \)
  \(2\cdot 9!\)
  \(2\cdot 10! \)
  \(17 \cdot 8! \)
  \(10\cdot 8! \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Број решења једначине \( \sin(x-\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\) у интервалу \([-2\pi, 2\pi]\) je:

   

  \(5\)    
  \(2\)  
  \(4\)
  \(3\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  3. Израз\( \frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{a}}}\cdot\frac{1}{b+\frac{1}{a}}\cdot \frac{1}{b+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}\cdot\frac{1}{a+\frac{1}{b}}\), за оне вредности променљивих \(a\) и \(b\) за које је дефинисан, идентички је једнак изразу:

  [math]\frac{a+1}{ab}[math]
  [math]0 [math] 
   [math]a-b[math]    
  [math]\frac{ab +1}{ab}[math]
  [math]ab+1[math]    

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Збир квадрата свих решења једначине \( |x + 4| - |x - 3| = x\) je:


   
   

  \(50\)
  \(59\)
   \(100\)
  \(41\)       
  \(99\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Дужина крака једнокраког троугла је \(5cm\), а висине која одговара основици \(3cm\). У тај троугао уписан је правоугаоник максималне површине тако да једна страница правоугаоника припада основици троугла. Обим тог правоугаоника је:

  9 cm
  10 cm
  11 cm
  8 cm
  7 cm

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Број свих петоцифрених бројева дељивих са 5, који имају тачно једну непарну цифру, једнак је:

  \(21\cdot 5^{3}\)
  \(4\cdot 5^{4}\)
  \(24\cdot 5^{3}\)
  \(55\cdot 5^{2}\)
  \(18\cdot 5^{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \( 6 \)
  \(   4\)
  \(    2     \)  
  \(  3    \)
  \(     5    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(3\)
  \(5 \)  
  \( 1 \)  
  \(4\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Нека је \(f(x)=\frac{1-x}{1+x}\) за \(x\neq -1\) и \(g(x)=\frac{1}{x^2+1} .\) Тада је вредност једнака:

  \(1 \)
  \(0 \)
  \(-2 \)
  \(-1 \)
  \(2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(     240    \)   
  \(   40 \)
  \(  30    \)
  \(    120     \)
  \( 60 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време