Задаци

 • 1.      

  Ако се цена артикла најпре повећа за \(30\%\) а онда смањи за \(20\%\) коначна цена артикла у односу на почетну цену је:

  већа за\( 2\% \) 
  већа за\( 4\% \)
  већа за\( 5\% \) 
  мања за\( 2\% \) 
  већа за\( 10\% \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(     5    \)   
  \(   4\)
  \( 3 \)
  бесконачно много 
  \(  2    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{4x-3}{x-2}>3\) је:

  \( (2,+\infty) \) 
  \( (-\infty,-7)\cup(2,+\infty) \) 
  \( (-\infty,-3)\cup(2,+\infty) \)
  \( (-\infty,2)\cup(7,+\infty) \) 
  \( (-3,+\infty) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Први члан геометријске прогресије је \(a_1=3\) а шести члан је \(a_6=96\) . Збир првих десет чланова \(S_10\) је:

  \( 1023 \) 
  \( 6160 \) 
  \( 3080 \) 
  \( 3069 \)
  \( 369 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако се број страница конвексног \(n\)-тоугла повећа зa \(7\), број дијагонала му се повећа за \(119\). Број \(n\) износи:

   

  \(17\)
  \(15\)
   \(13\)
   \(14\)  
  \(12\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(\frac{6}{5}\)
  \(\frac{4}{5}\)      
  \(-\frac{2}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  
  \(-\frac{4}{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Сва решења једначине \(3\cdot16^x + 2\cdot 81^x =5\cdot36^x\) припадају интервалу:

   

  \((5,7)\)
  \((-1,1)\) 
  \((3,5)\)    
  \((-3,-1)\)     
  \((1,3)\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број целобројних решења неједначине \(\frac{x^{2}-5x-5}{x^{2}+x-10}<-1\) је:

  \(0\) 
  \(1\)
  \(2\)
  \(3\)
  \(4\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(log_72 = a\), тада је \(log_{\frac{1}{2}}28\):

   

  \(-\frac{2a+1}{a}\)
  \(-\frac{2a+1}{2a}\)
    \(-\frac{a+1}{2a}\)  
  \(\frac{a+4}{a}\)
  \(-\frac{4}{a}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако 12 радника, радећи 5 дана, зараде 125000 динара, 15 радника за 6 дана заради:

  237500 дин. 
   163500 дин. 
  154500 дин. 
  217500 дин.   
   187500 дин.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  3. Израз\( \frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{a}}}\cdot\frac{1}{b+\frac{1}{a}}\cdot \frac{1}{b+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}\cdot\frac{1}{a+\frac{1}{b}}\), за оне вредности променљивих \(a\) и \(b\) за које је дефинисан, идентички је једнак изразу:

  [math]ab+1[math]    
  [math]\frac{ab +1}{ab}[math]
  [math]0 [math] 
   [math]a-b[math]    
  [math]\frac{a+1}{ab}[math]

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(  1       \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(   -1    \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У троуглу \(ABC\) је \(AB = 6 cm \), \(AC = 5 cm\) и \(AD = 4 cm\) , где је \(D\) подножје висине из темена \(A .\) Дужина полупречника описане кружнице троугла \(ABC \)\(cm\) ) једнака је:

  \(17 \)
  \(\frac{9}{2}cm \)
  \(\frac{17}{4}cm \)
  \(\frac{15}{4}cm \)
  \(\frac{7}{2}cm \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  За \(a > 0\), \(b > 0\) и \(a\neq b\) , израз \(\left ( \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a^{3}}+\sqrt{b^{3}}}:\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-\sqrt{ab}+b} \right )\cdot \left ( a+b+2\sqrt{ab} \right ) \) идентички је једнак изразу: 

  \(\sqrt{b}\)
  \(\sqrt{a}+\sqrt{b}\)
  \(-\sqrt{a}-\sqrt{b}\) 
  \(\sqrt{a}\)
  \(\frac{1}{a-b}\)         

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Вредност израза \(\left [ 6^2+9\cdot \left ( 5,25-10\cdot (0,5)^3 \right ) +\left ( \frac{5}{2}: \frac{(25)^{\frac{1}{2}}}{6} \right )^2 \right ]^{\frac{1}{4}}\) једнака је:

  \(4 \)
  \(3 \)
  \(5 \)
  \(2 \)
  \(6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(    i  \)  
  \(   -1+i     \)
  \(   -1-i    \)  
  \(  1-i   \)
  \(  1+i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Скуп свих вредности реалног параметра \(m\) за које су решења једначине \(mx^2 - 2mx + m - 2 = 0\) различитог знака је:

  \(\left [  1,+\infty\right )\) 
  \(\left [1,2  \right )\)
  \((0,2)\)
  \(\left (0,1  \right ]\)
  \((0,+\infty)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(3\)  
  \(5\)  
  \(1\)     
  \(2\)
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Нека је \(P(x) = x^5 + ax^3 + bx\) и \(Q(x) = x^2 + 2x + 1\), где су \(a\) и \(b\) реални бројеви. Ако је полином  \(P\) дељив полиномом \(Q\), тада је вредност израза \(a^2 + b^2\) једнака:

   

  \(2\)
  \(10\)
  \(5\)
  \(8\)
  \(13\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(\frac{1}{4}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{16}\)          
  \(2\)
  \(4    \)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време