Задаци

 • 1.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(    6\) 
  \(   -6\)
  \(  -18     \)
  \(  -12     \)
  \(    3  \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Израз \(\frac{sin(\alpha+\beta)+sin(\alpha-\beta)}{cos(\alpha+\beta)+cos(\alpha-\beta)}\) идентички је једнак изразу:

  \( tg\alpha \)
  \( tg2\alpha \) 
  \( tg(\alpha+\beta) \) 
  \( \frac{sin\alpha}{cos\alpha} \) 
  \( sin(\alpha+\beta) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Скуп свих вредности реалног параметра \(m\) за које су решења једначине \(mx^2 - 2mx + m - 2 = 0\) различитог знака је:

  \(\left (0,1  \right ]\)
  \((0,2)\)
  \((0,+\infty)\)
  \(\left [  1,+\infty\right )\) 
  \(\left [1,2  \right )\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((5,10)\)    
  \((\frac{1}{2},5)\)
  \((-20,-10)\)    
  \((-10,0)\)
  \((10,20)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако се број страница конвексног \(n\)-тоугла повећа зa \(7\), број дијагонала му се повећа за \(119\). Број \(n\) износи:

   

  \(12\)      
  \(17\)
   \(13\)
  \(15\)
   \(14\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако 12 радника, радећи 5 дана, зараде 125000 динара, 15 радника за 6 дана заради:

   187500 дин.
   163500 дин. 
  217500 дин.   
  154500 дин. 
  237500 дин. 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Вредност израза \(((\frac{7}{9}-\frac{7}{9}):1,25+(\frac{6}{7}-\frac{17}{28}):(0,358-0,108))\cdot1,6 - \frac{19}{25}\) je:

  \( \frac{3}{28} \) 
  \( 0,5 \) 
  \( 1 \)
  \( 2 \) 
  \( 3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Биномни коефицијент четвртог члана у развоју \(\left (\sqrt[5]{11}+\sqrt[11]{5}  \right )^{n}\) је \(671\) пута већи од биномног коефицијента трећег члана. Број свих чланова у овом развоју који нису цели бројеви једнак је:

  \(1613\)  
  \(1833\)
  \(1979\)
   \(1978\)
  \(2015\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(     5    \)   
  бесконачно много 
  \(  2    \)
  \(   4\)
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Први члан геометријске прогресије је \(a_1=3\) а шести члан је \(a_6=96\) . Збир првих десет чланова \(S_10\) је:

  \( 3080 \) 
  \( 3069 \)
  \( 369 \) 
  \( 1023 \) 
  \( 6160 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(-3\)  
  \(-1\)  
  \(3\)  
  \(1\)
  \(0\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(4\)
   \(1\)  
  \(6      \)
  \(-1\)
   \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(6\)  
  \(7 \)  
  \(3\)    
  \(4\)
  \(>7\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(1\)
  \(0\)
  \(4\)    
  \(3\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (20,40) \) 
  \( (0,20) \) 
  \( (60,80) \) 
  \( (10,30) \) 
  \( (40,60) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

  \(90^{\circ}\)
  \(60^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)  
  \(45^{\circ}\) 
   \(120^{\circ}\)   

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Број целобројних решења неједначине \(\frac{x^{2}-5x-5}{x^{2}+x-10}<-1\) је:

  \(3\)
  \(0\) 
  \(4\) 
  \(2\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Ако је \(a\neq -\frac{1}{2}\) и \(\left | a \right |\neq 2\) , онда је израз \(\left ( \frac{2a+1}{a+2}-\frac{4a+2}{4-a^{2}} \right ):\frac{2a+1}{a-2}+\left ( \frac{a+2}{2} \right )^{-1}\) идентички једнак изразу:

  \(\frac{а}{a+2} \)
  \(а \)
  \(\frac{1}{a+2} \)
  \(2 \)
  \(1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је збир свих решења једначине \(1+\log_{2}(2^{x}-1)=\log_{2^{x}-1}64 ,\) онда је вредност \(2a+3\) једнака:

  \(45 \)
  \(64 \)
  \(30 \)
  \(15 \)
  [math]32 [/math

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време