Задаци

 • 1.      

  Израз \(\frac{sin(\alpha+\beta)+sin(\alpha-\beta)}{cos(\alpha+\beta)+cos(\alpha-\beta)}\) идентички је једнак изразу:

  \( tg2\alpha \) 
  \( \frac{sin\alpha}{cos\alpha} \) 
  \( tg(\alpha+\beta) \) 
  \( tg\alpha \)
  \( sin(\alpha+\beta) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Први члан геометријске прогресије је \(a_1=3\) а шести члан је \(a_6=96\) . Збир првих десет чланова \(S_10\) је:

  \( 3080 \) 
  \( 1023 \) 
  \( 6160 \) 
  \( 3069 \)
  \( 369 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
  \(4\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(   -1-i    \)  
  \(  1+i \)
  \(    i  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-7\)
  \(-3\)  
  \(7\)
  \(-12\) 
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако 12 радника, радећи 5 дана, зараде 125000 динара, 15 радника за 6 дана заради:

   163500 дин. 
  217500 дин.   
  154500 дин. 
   187500 дин.
  237500 дин. 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( -4 \)
  \( 2i-1 \) 
  \( -2+2i \) 
  \( 1-i \) 
  \( 4i \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( \sqrt{5} \) 
  \( 10 \)
  \( 1 \) 
  \( 5 \)
  \( 2\sqrt{5} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Број свих петоцифрених бројева дељивих са 5, који имају тачно једну непарну цифру, једнак је:

  \(21\cdot 5^{3}\)
  \(24\cdot 5^{3}\)
  \(18\cdot 5^{3}\)
  \(4\cdot 5^{4}\)
  \(55\cdot 5^{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  3. Израз\( \frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{a}}}\cdot\frac{1}{b+\frac{1}{a}}\cdot \frac{1}{b+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}\cdot\frac{1}{a+\frac{1}{b}}\), за оне вредности променљивих \(a\) и \(b\) за које је дефинисан, идентички је једнак изразу:

  [math]\frac{a+1}{ab}[math]
  [math]\frac{ab +1}{ab}[math]
  [math]ab+1[math]    
   [math]a-b[math]    
  [math]0 [math] 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако бочна ивица правилне четворостране пирамиде има дужину \(6cm\) и заклапа угао \(45^{\circ}\) са равни основе, запремина пирамиде је:

  \(\frac{40\sqrt{2}}{3}cm^3\)
  \(27\sqrt{2}cm^3\)
  \(16\sqrt{2}cm^3\)      
  \(36\sqrt{2}cm^3\)
    \(45cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(  104    \)
  \(    108 \)  
  \(   106   \)
  \(   100      \)  
  \( 102  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((10,20)\)
  \((5,10)\)    
  \((\frac{1}{2},5)\)
  \((-20,-10)\)    
  \((-10,0)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(17 \cdot 8! \)
  \(2\cdot 9!\)
  \(11\cdot 9! \)
  \(2\cdot 10! \)
  \(10\cdot 8! \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{|x-2|}{x^2-3x+2}\geq 2\) у скупу реалних бројева je:

   

  \((1,+\infty)\)  
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\cup (1,+\infty)\)
  \([\frac{1}{2},1]\)
  \((1,3)\) 
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\)          

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Број целобројних решења неједначине \(\frac{x^{2}-5x-5}{x^{2}+x-10}<-1\) је:

  \(1\)
  \(4\) 
  \(2\)
  \(3\)
  \(0\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(1005\) 
  \(335\)
  \(1006\)
  \(334\)
  \(336\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Вредност израза \(((\frac{7}{9}-\frac{7}{9}):1,25+(\frac{6}{7}-\frac{17}{28}):(0,358-0,108))\cdot1,6 - \frac{19}{25}\) je:

  \( 1 \)
  \( 0,5 \) 
  \( \frac{3}{28} \) 
  \( 3 \) 
  \( 2 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(-\frac{4}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  
  \(\frac{6}{5}\)
  \(\frac{4}{5}\)      
  \(-\frac{2}{5}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време