Задаци

 • 1.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 
  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Збир свих девет чланова аритметичке прогресије је за \(164\) већи од збира првих пет чланова те прогресије. Ако је девети члан за \(14\) мањи од двоструке вредности шестог члана, онда је производ прва два члана дате прогресије једнак:

  \(-12\)
  \(-16\)
  \(12\)
  \(20\)
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{|x-2|}{x^2-3x+2}\geq 2\) у скупу реалних бројева je:

   

  \((1,3)\) 
  \([\frac{1}{2},1]\)
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\cup (1,+\infty)\)
  \((1,+\infty)\)  
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\)          

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(7\)
  \(-12\) 
  \(-7\)
  \(-3\)  
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(-10\)        
  \(-260\)
   \(-170\)
  \(170\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

   \(8\)
  \(16\)
  \(12\)
  \(10\)  
  \(6 \)       

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Једначина праве која пролази кроз тачке \(A(-1,1)\) и \(B(1,4)\) гласи:

  \( x – 2y + 5 = 0 \) 
  \( x – y + 2 = 0 \) 
  \( 3x + 2y - 5 = 0 \) 
  \( 2x - 3y + 5 = 0 \) 
  \( 3x – 2y + 5 = 0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(1\)    
  \(10\)
  \(5\)  
   \(1+2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(\left (\frac{55}{84}:x+1\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{5}{33}=2\frac{1}{2}\) , онда је \(x\) једнако:
   

   

  \(\frac{23}{33}\)
  \(\frac{11}{25}\)   
  \(\frac{31}{84}\)
  \(\frac{11}{252}\)
  \(\frac{101}{251}\)   

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Укупна цена две књиге износи \(2600\) . Уколико би се цена прве књиге увећала за \(150\) динара и цена друге умањила за \(150\) динара, тада би цена друге износила \(30\%\) цене прве књиге. Разлика цене прве и друге књиге (у динарима) једнака је:

  \(1100 \)
  \(1200 \)
  \(1250 \)
  \(1150 \)
  \(1050 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\left | z-3 \right |=\left | z-3+2i \right |\) и \(\left | z-2i \right |=\left | z+4-2i \right | ,\) где је \(i^{2}=-1 ,\) тада је:

  \(\left | z \right |=2\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=5 \)
  \(\left | z \right |=3 \)
  \(\left | z \right |=\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Број решења једначине \(\sqrt{7-x}=x-1\) је:

  више од\( 4 \) 
  \( 4 \) 
  \( 2 \) 
  \( 1 \)
  \( 3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Око праве правилне четворостране призме запремине \(128 cm^3\) описан је кружни ваљак тако да основа призме припадају одговарајућим основама ваљка. Запремина тог ваљка ( у \(cm^3\) ) износи:

  \(72\pi \)
  \(56\pi \)
  \(32\sqrt{3}\pi \)
  \(48\pi\)
  \(64 \pi \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  3. Израз\( \frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{a}}}\cdot\frac{1}{b+\frac{1}{a}}\cdot \frac{1}{b+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}\cdot\frac{1}{a+\frac{1}{b}}\), за оне вредности променљивих \(a\) и \(b\) за које је дефинисан, идентички је једнак изразу:

  [math]\frac{ab +1}{ab}[math]
  [math]ab+1[math]    
  [math]0 [math] 
   [math]a-b[math]    
  [math]\frac{a+1}{ab}[math]

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Тачка \(A\left ( 5,\frac{12}{5} \right )\) и жиже елипсе \(\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1\) су темена троугла \(ABC\) . Обим датог троугла је:

  \(32 \)
  \(30 \)
  \(34 \)
  \(36 \)
  \(28 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(26\)
  \( 27\)
  \(24\)        
  \(28\)    
  \(25\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( \sqrt{5} \) 
  \( 10 \)
  \( 5 \)
  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( 1 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  На сајму књига првог дана је продато \(40\%\) књига мање него другог дана, а трећег за четвртину мање него првог и другог дана заједно. Ако је прва три дана укупно продато \(10500\) књига, онда је првог дана овог сајма продато:
   

  2550 књига
  2700 књига
  2100 књига
  2250 књига
  2400 књига

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Скуп свих решења неједначине \(2x+|x-1|<2\) у скупу реалних бројева је:

  празан скуп   
  \( (-\infty, 1) \)
  \( (1,2) \) 
  \( (1, +\infty) \) 
  \( (-\infty, -1) \) 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време