Задаци

 • 1.      

  Нека је \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_1(x)=1, f_2(x)= \tg{\frac{x}{2}}\ctg{\frac{x}{2}}\) и \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_3(x)= \frac{|\sin x|}{\sqrt{1-\cos^2x}}\). Тачно је тврђење:

  све функције су једнаке међу собом
  \(f_1 \neq f_2 = f_3\)
  међу датим функцијама нема једнаких
  \(f_1=f_2 \neq f_3\)
  \(f_1=f_3 \neq f_2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(\frac{3}{5}\)
  \(\frac{1}{3}\)
  \(3\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Укупан број парова \((x,y)\) целих бројева таквих да важи \(|x^2-2x|-y<\frac{1}{2}\) и \(y+|x-1|<2\) је:

  \(4\)
  \(1\)
  \(3\)
  \(0\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2-2x)^{13}\) је:

  312
  78
  -312
  -78
  156

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Средиште горње основе коцке и средишта ивица њене доње основе су темена пирамиде. Ако је ивица коцке \(2cm\), површина омотача пирамиде је:

  \(9{cm}^2\)
  \(4\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(6{cm}^2\)
  \(3\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(4\sqrt{3}{cm}^2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2 − 2x)^{13}\) је:

  \(78\)
  \(156\)  
  \(-78\)  
  \(-312\)            
  \(312\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  На колико начина се у ред могу поређати 5 ученика и 2 ученице, тако да ученице не стоје једна до друге?

  \(3600 \)
  \(240\)
  \(7680 \)
  \(250 \)
  \(2400 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  \(\frac{5}{2}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  17
  5

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{7} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(0 \)
  \(\sqrt{5} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Максимална запремина ваљка уписаног у лопту полупречника \(R\) је:

  \(\frac{16}{27}R^3\pi\)
  \(\frac{1}{\sqrt{2}}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{4}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3}R^3\pi\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \([6,8)\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \(\emptyset\)
  \([3\sqrt{3},6)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(A=\frac{1}{6}\left((log_{2}{3})^3- (\log_{2}{6})^3-(\log_{2}{12})^3+(log_{2}{24})^3 \right)\), тада је вредност израза \(2^A\) једнака:

  \(64\)
  \(144\)
  \(36\)
  \(72\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Знајући да је \(\cos\left({x-\frac{3\pi}{2}}\right)=-\frac{4}{5}\) и \(\frac{\pi}{2}<x<\pi\), тада је вредност израза \(\sin\frac{x}{2}\cos{\frac{5x}{2}}\) једнака:

  \(-\frac{38}{125}\)
  \(1\)
  \(-1\)
  \(\frac{4}{125}\)
  \(\frac{82}{125}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  У правој купи угао између изводнице и висине је \(60^{\circ}\) а изводница је за \(2cm\) дужа од висине. Колика је запремина те купе?

   

  \(8\pi cm^3\)
   \(\frac{\pi}{2} cm^3\)  
  \(\pi^2 cm^3\)    
  \(\frac{\pi}{3} cm^3\)
  \(\pi cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Једначина круга чији је центар тачка пресека правих \(x-2y+4=0\) и \(3x+y-9=0\), а који додирује праву \(3x+4y+2 \) гласи:

  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-2=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y+1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-3=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-1=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Скуп свих реалних вредности за које важи неједнакост \(|4^{3x}-2^{4x+2}\cdot3^{x+1}+20\cdot12^x\cdot3^x|\geq8\cdot6^x(8^{x-1}+6^x)\) је облика (за неке реалне бројеве \(a, b, c\) и \(d\) такве да је \(-\infty<a<b<c<d<\infty\)):

  \((-\infty,a)\cup[b,c)\)
  \((-\infty,a]\cup(b,c)\)
  \((a,b)\cup\{c\}\)
  \((-\infty,a)\cup(d,+\infty)\)
  \((-\infty,a]\cup[b,c]\cup[d,+\infty)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Која од наведених релација постоји између решења \(x_1\) и \(x_2\) квадратне једначине \((1+m)x^{2}-(6+5m)x+5+6m=0, (m\in \mathbb{R}, m\neq 1) ?\)

  \(4 x_1x_2+x_1+x_2=2 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2-4=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2+2=0 \)
  \(x_1x_2+x_1+x_2-11=0 \)
  \(3x_1x_2+x_1+x_2-1=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  За коју вредност реалног параметра \(m\) израз \(x_1^3  + x_2^3\), где су \(x_1\) и  \(x_2\) решења квадратне једначине \(x^2 − x + m^2 + 2m − 3 = 0\), узима максималну вредност?
   

  \(0\)  
  \(−1\) 
  \(1\)
  \(2\) 
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Последња цифра броја \(7^{2009}\) је:

  1
  5
  7
  9
  3

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Скуп решења неједначине \(2\ln(1-x)-\ln(2x+6) \leq 0\) је:

  \((-3,5]\)
  \([-1,1)\)
  \((-3,1)\)
  \([-2,1)\)
  \([-1,5]\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време