Задаци

 • 1.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има тачно једно решење и оно је негативно
  има више од два решење
  нема решења                

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(0\)
  \(-6\)
  \(-5\)
  \(5\)
  \(6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{1}{4}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Опадајућа аритметичка прогресија \((a_n)\) је таква да важи \(a_1^2  + a_2^2  + a_3^2  = 56\)  и \(\frac{a_{10}}{a_2}=5\). Тада је \(a_{2014}\) једнако

  \(4030\)
  \(−4030\)
  \(−4028\)
  \(4028\)      
  таква прогресија не постоји 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(1\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Прав ваљак и права купа имају заједничку основу. Врх купе је центар друге основе ваљка. Ако је однос висине ваљка и изводнице купе \(4:5\), тада је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(7:4\)
  \(7:5\)
  \(3:2\)
  \(4:3\)
  \(8:5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Највећа вредност функције \(f(x) = |2x + 1| + |x − 3| − |5x − 4|\) ,  \(x \in R\)  је:

  \(2\)      
  \(−4\)
  \(4,8\)
  \(−3\)    
  \(2,6\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Кружница пролази кроз крајње тачке једне странице квадрата и кроз средиште наспрамне странице. Ако је страница квадрата дужине \(a\), онда је пречник кружнице једнак: 

  \(\frac{\sqrt{5}a}{4}\)
  \(\frac{a+1}{a}\)
  \(\frac{3a}{\sqrt{2}}\)  
  \(\frac{5a}{4}\)
   \(\frac{3a}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако се зна да \(\frac{14}{9}\) биномног коефицијента трећег члана, биномни коефицијент четвртог члана и биномни коефицијент петог члана у развоју бинома \(\left( \sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^n\)\((n \in N, x>0)\), чине геометријску прогресију, тада је биномни коефицијент уз \(\sqrt{x}\) једнак:

  \(1\)
  \(21\)
  \(84\)
  \(5\)
  \(48\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако права \(y = 2x + p\) у равни \(Oxy ( p \in R )\) додирује параболу \(y = x^2 − x\), онда \(p\) припада интервалу:

   

  \([−2, 2)\)  
  \([2, 4]\)
  \([−10, −8)\)  
  \([−4, −2)\)   
  \([−8, −4)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{4}{9} \) 
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 
  \(\frac{63}{8} \)
  \(\frac{9}{2} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Унутрашљи углови конвексног петоугла односе се као 3 : 4 : 5 : 7 : 8. Разлика највећег и најмањег од тих углова је:

  60°
  80°
  100°
  120°
  40°

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Скуп решења неједначине \(\log_2(\log_4 x) + \log_4(\log_2 x) < 2\) је:

  \((1, 16)\)
  \((\frac{1}{2}, 16)\)
  \((0, 8)\)  
  \((\frac{1}{16}, 16)\)
  \((0, 16)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако су \(A\) и \(B\) тачке на кругу \(x^2  + y^2  + 4x + 4y + 5  =  0\) најдаље и најближе тачки \(C(1, 2)\) онда је \(AC + BC\) једнако: 
   

   

  \(5-\sqrt{3}\)
  \(5\sqrt{3}\)
  \(5\)  
  \(10\)  
  \(5\sqrt{3}+5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  За коју вредност реалног параметра \(m\) израз \(x_1^3  + x_2^3\), где су \(x_1\) и  \(x_2\) решења квадратне једначине \(x^2 − x + m^2 + 2m − 3 = 0\), узима максималну вредност?
   

  \(0\)  
  \(1\)
  \(2\)
  \(2\) 
  \(−1\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У оштроуглом троуглу странице су \(a = 1\) и \(b=2\), а површина \(P=\frac{12}{13}\). Дужина треће странице \(c\) тог троугла једнака је:

  \(\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{\sqrt{85}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У правој купи угао између изводнице и висине је \(60^{\circ}\) а изводница је за \(2cm\) дужа од висине. Колика је запремина те купе?

   

  \(\pi cm^3\)
  \(\frac{\pi}{3} cm^3\)
  \(\pi^2 cm^3\)    
   \(\frac{\pi}{2} cm^3\)  
  \(8\pi cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{\left | 1-x \right |}{1-\left | x \right |}<\frac{1+\left | x \right |}{\left | 1+x \right |}\) је облика (за неке реалне бројеве \(a\) и \(b\) такве да је \(0 < a < b < + \infty ):\)

  \((-\infty, -a) \cup (-a, a ) \cup (a, +\infty ) \)
  \((a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \)
  \((-b, -a) \cup (a, b) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Најкраће растојање између правих \(\sqrt{2}x+y=1\) и \(2x+\sqrt{2}y=3\sqrt{2}\) једнако је:

  \(\sqrt{2}\)
  \(\frac{2}{3}\sqrt{3}\)
  \(\frac{\sqrt{6}}{6}\)
  \(2\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Једно од реалних решења једначине \(\log_{\cos{x}}\sin{x}=4\log_{\sin{x}}\cos{x}\) припада интервалу:

  \(\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right]\)
  \(\left(0, \frac{\pi}{6} \right]\)
  \(\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right]\)
  \(\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right)\)
  \(\left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right)\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време